Smluvní podmínky

Všeobecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění záručních a pozáručních oprav.
 2. Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby, zakoupené u společnosti Arpa7 a jehož reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem.
 3. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
 4. Zboží je možné reklamovat pouze u právního subjektu, kde bylo zboží zakoupeno .
 5. Uživatel zařízení, které je v servisním nebo reklamačním řízení, by se měl v případě zájmu o podrobnosti k probíhajícímu řízení aktivně informovat o stavu servisní zakázky na emailu, popř. kontaktním telefonu uvedeném na každém servisním protokolu vydaném k dané zakázce.

Záruky a reklamace

Nárok na uplatnění

 • Kupující má právo uplatnit smluvní záruku na zboží, u kterého se nejedná o vady vzniklé používáním nebo opotřebením starších součástí, vztahuje se na něj zmíněná smluvní záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Zmíněnou smluvní zárukou samozřejmě není dotčena možnost uplatnit u prodávajícího tzv. odpovědnost za vady v délce 24 - 36 měsíců od zakoupení zařízení.
 • U zboží typu software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost instalačních médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólií, pečetí, otevření obálky, apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. Tento druh zboží již není možno vrátit prodávajícímu. Stejně tak kupující nemůže odstoupit od smlouvy:
 1. vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
 2. mechanickým poškozením zboží.
 3. elektrickým poškozením (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje).
 4. poškozením zboží při přepravě.
 5. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí.
 6. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
 7. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozena počítačovým virem.
 8. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
 9. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 10. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.
 11. zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN.
 12. zboží poškozeného živly.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena.
 • Zákazník je povinen veškeré zjištěné vady na zařízení nahlásit bezodkladně dodavateli. Nenahlášení a neopravení takovéto vady může mít za následek prohlubující se problém a neuznání záruky!

Délka záruky

 • Na zboží se vztahuje smluvní záruka na plnou funkčnost v délce 0 - 36 měsíců, na kterou jsou zákazníci upozorněni u každého výrobku zvlášť na stránkách www.comp-shop.cz a na záručním listu, který je nedílnou součástí prodejního dokladu. Touto zárukou není dotčena odpovědnost za vady, na kterou se vztahuje u všech našich produktů doba 24 měsíců dle zákona. U použitých notebooků se smluvní záruka nevztahuje na baterie.
 • Plnění záruční doby začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Ceník oprav

 1. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou vždy vyřešeny zdarma.
 2. Mimozáruční opravy se řídí ceníkem schváleným od servisního oddělení, který je k volnému nahlédnutí.
 3. Arpa7 neručí za žádná data zákazníka. Je proto v jeho vlastním zájmu, aby si zajistil jejich pravidelné zálohování. Před předáním počítače, notebooku (disku) do opravy, musí předem počítat s jejich případnou ztrátou.

Způsob provedení reklamace

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, bude reklamace řešena po dohodě se zákazníkem následujícím způsobem:

 1. prodávající vadu odstraní a to bez zbytečného odkladu, nebo
 2. prodávající vadnou věc vymění za věc bez vady.

Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vyřeší reklamaci po dohodě se zákazníkem:

 1. výměnou věci za věc jinou funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, uzavře reklamaci vystavením dobropisu na vadnou věc.
 • Reklamované zboží zaslané zákazníkem na náklady firmy Arpa7 (jakákoliv dobírka) nebo na jinou adresu, než je adresa provozovny kde bylo zboží zakoupeno (např. nádraží ČD atd.), nebude přijato, ale bude vráceno zpět na náklady zákazníka.
 • Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedeného zákazníkem.

Vyhledávání

Přeji Vám příjemný nákup ve Vašem E-shopu.

Manažer prodeje - Radovan Penc.